Евро Проекти Родопски килим" АД

09.09.2016 г.

На 09.09.2016 г. "Родопски килим" АД сключи Договор за безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-1.003-1355-CO1 с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.003-1355 „Ново работно място в "Родопски килим" АД" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд 2014- 2020.

Изтеглете целия текст в .doc формат